המדריך לביטוח אחריות מקצועית למוסדות פיננסים

אחריות מקצועית | ביטוח אחריות מקצועיות 

בשנים האחרונות חלו תמורות משמעותיות בתחום ביטוח האחריות המקצועית למוסדות פיננסים. שינויים אלה הם בעלי השפעה משמעותית על הכיס של המבוטחים. לפני שאתם בוחנים הצעות לביטוח אחריות מקצועית, כדאי ללמוד ולהכיר את השינויים. נסקור בקצרה את השינויים שחלו בתחום וכיצד שינויים אלה משפיעים על המבוטחים.

השינויים בביטוח אחריות מקצועית למוסדות פיננסים

ההערכה היא, כי תחילת המשבר היא במשבר הסאב פריים שהתרחש בארה"ב, אשר נתן את אותותיו ברחבי העולם וגם בישראל. המצב הגיע לידי כך שחברות מובילות בשוק הביטוח הישראלי המתמחות בביטוח אחריות מקצועית, חדלו לפעול בתחום והמוסדות הפיננסים נדרשו למצוא דרכים חדשות לכסות את אחריותם המקצועית.
המרכיבים העיקריים בהם חלו שינויים בתחום זה הם כדלקמן:

גובה פרמיית הביטוח (Insurance premium) – התשלום אותו נדרש לשלם בעל הפוליסה לחברת הביטוח
  בעד כיסוי הביטוח שניתן לו.
השתתפות עצמית (Deductible) – הסכום או האחוז המינימאלי לנזק הנקוב בפוליסה בכדי שישולמו דמי התביעה.
כיסוי רטרואקטיבי (Retroactive coverage) – הסכום המשולם למבוטח בעבור תביעות על אירועים שהתרחשו  
  בתקופה שקדמה לרכישת הביטוח. הכיסוי אינו חל על מקרים שהיו ידועים כבר בעת רכישת הפוליסה.

כיצד פועל ביטוח אחריות מקצועית?

ביטוח אחריות מקצועית משותת על עקרון "הגשת תביעה" (Claims made) אשר על-פיו המבוטח יהיה מכוסה כנגד תביעות בגין מעשים או מחדלים רשלניים שנעשו על ידו במהלך תקופת הביטוח עצמה. בנוסף, פעמים רבות הביטוח יחול גם על תקופה מסויימת אשר קדמה לרכישת הפוליסה. התאריך הקובע את התקופה המכוסה הקודמת לרכישת הביטוח מכונה לרוב "תאריך רטרואקטיבי". תאריך זה מהווה מרכיב מרכזי בפוליסות ביטוח ונקבע על פי רוב בהתאם למועד הקמת החברה. כפי שצוין כבר לעיל, הכיסוי הרטרואקטיבי מכסה את המבוטח על תקופה שקדמה לתאריך תחילת פוליסת הביטוח (להוציא אירועים שהיו ידועים כבר בעת רכישת הפוליסה).

מהם השינויים שחלו בתחום?

במסגרת השינויים בתחום, חברות ביטוח רבות ביטלו את הכיסוי הרטרואקטיבי וקבעו כי הכיסוי תקף אך ורק מ"יום תחילת הביטוח". במילים אחרות, המבוטח יהיה מכוסה אך ורק עבור אירועים ומחדלים שחלו לאחר רכישת הביטוח. בכדי לא להיות חשופים במהלך התקופה ה"ריקה" שבין הביטוחים, על מנהלי התיקים לרכוש בנפרד פוליסה עבור "תקופת גילוי" (Discovery period). תקופת הגילוי היא למעשה התקופה הרטרואקטיבית, שקדמה למועד תחילת הביטוח, עבורה המבוטח יקבל כיסוי רטרואקטיבי. זהו כיסוי ביטוחי לתקופה נוספת לזו הנקובה בביטוח המקורי, ובמסגרתו הכיסוי חל על מקרים חדשים בלבד (שלא היו ידועים למבוטח לפני סיום הביטוח הקודם).

חברות ביטוח רבות מציעות נוסחים שונים לביטוח "תקופת הגילוי" ולכן מומלץ להכיר היטב את טיבו של הניסוח ואת הפרטים הקטנים שבו. לדוגמא, פוליסות מסוימות מגדירות תקופת גילוי של כ- 12 חודשים, בעוד חברות אחרות מתאימות את עצמן לתקופת ההתיישנות על תביעות ומגדירות תקופת גילוי של כ- 7 שנים.

חשוב לציין שרכישת ביטוח "תקופת גילוי" הינו בגדר חובה. זאת על פי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון ביטוח עצמי) לשנת התש"ס-2000. תקנות אלו מגדירות שיועץ או משווק השקעות ו/או מנהלי תיקים מחוייבים להחזיק בביטוח אחריות מקצועית "באופן שיכסה תביעות בשל אירועים שאירעו בתקופת הפוליסה גם אם הוגשו בתוך שנה מתום תקופת הפוליסה". המשמעות היא שישנו חיוב, ע"פ חוק, לרכוש ביטוח שיכסה את המבוטח רטרואקטיבית ולתקופות עתידיות שחלות בין הביטוחים.
יש לקחת בחשבון שאע"פ שהתקנות מחייבות את מנהלי התיקים לרכוש ביטוח עבור תקופת גילוי של "לא פחות מ- 12 חודשים", מומלץ מאוד לבחון את הסיכונים החלים על המבוטח במשך תקופות הגילוי ולרכוש ביטוח "תקופת הגילוי" המתאימה ביותר.

בין המרכיבים השונים בהם חל שינוי עומד גם נושא "ההשתתפות העצמית". על פי התקנות, כאשר ההשתתפות העצמית עולה על הסכום המקסימאלי הנקוב בתקנות עצמן, על המבוטח להפקיד ערבות בנקאית לטובת הלקוחות. מטרתה של ערבות זו היא לכסות על הפער הקיים בין ההשתתפות העצמית המקסימאלית הנקובה בתקנות, לבין ההשתתפות המקסימאלית המצויינת בפוליסת הביטוח.

לסיכום

ההרעה במצב השוק ההון העולמי והארצי מאלצים את המבוטחים להתמודד עם בעיות חדשות ולמצוא פתרונות יצירתיים לנושא ביטוח האחריות המקצועית באופן שיאפשר את המשך ניהולו התקין של העסק.
כל אלו מחייבים כל מנהל תיקים, יועץ השקעות או מנכ"ל מוסד פיננסי, להיות מודע לשינויים בתחום ביטוח האחריות המקצועית למוסדות פיננסים ולוודא כי הפוליסה הקיימת היא המתאימה והמשתלמת ביותר עבור הפעילות העסקית.

 

האם פוליסת הביטוח שבחרת מתאימה לפעילות העסקית שלך?

 

אחריות מקצועית | ביטוח אחריות מקצועיות 

בשנים האחרונות חלו תמורות משמעותיות בתחום ביטוח האחריות המקצועית למוסדות פיננסים. שינויים אלה הם בעלי השפעה משמעותית על הכיס של המבוטחים. לפני שאתם בוחנים הצעות לביטוח אחריות מקצועית, כדאי ללמוד ולהכיר את השינויים. נסקור בקצרה את השינויים שחלו בתחום וכיצד שינויים אלה משפיעים על המבוטחים.

השינויים בביטוח אחריות מקצועית למוסדות פיננסים

ההערכה היא, כי תחילת המשבר היא במשבר הסאב פריים שהתרחש בארה"ב, אשר נתן את אותותיו ברחבי העולם וגם בישראל. המצב הגיע לידי כך שחברות מובילות בשוק הביטוח הישראלי המתמחות בביטוח אחריות מקצועית, חדלו לפעול בתחום והמוסדות הפיננסים נדרשו למצוא דרכים חדשות לכסות את אחריותם המקצועית.
המרכיבים העיקריים בהם חלו שינויים בתחום זה הם כדלקמן:

גובה פרמיית הביטוח (Insurance premium) – התשלום אותו נדרש לשלם בעל הפוליסה לחברת הביטוח
  בעד כיסוי הביטוח שניתן לו.
השתתפות עצמית (Deductible) – הסכום או האחוז המינימאלי לנזק הנקוב בפוליסה בכדי שישולמו דמי התביעה.
כיסוי רטרואקטיבי (Retroactive coverage) – הסכום המשולם למבוטח בעבור תביעות על אירועים שהתרחשו  
  בתקופה שקדמה לרכישת הביטוח. הכיסוי אינו חל על מקרים שהיו ידועים כבר בעת רכישת הפוליסה.

כיצד פועל ביטוח אחריות מקצועית?

ביטוח אחריות מקצועית משותת על עקרון "הגשת תביעה" (Claims made) אשר על-פיו המבוטח יהיה מכוסה כנגד תביעות בגין מעשים או מחדלים רשלניים שנעשו על ידו במהלך תקופת הביטוח עצמה. בנוסף, פעמים רבות הביטוח יחול גם על תקופה מסויימת אשר קדמה לרכישת הפוליסה. התאריך הקובע את התקופה המכוסה הקודמת לרכישת הביטוח מכונה לרוב "תאריך רטרואקטיבי". תאריך זה מהווה מרכיב מרכזי בפוליסות ביטוח ונקבע על פי רוב בהתאם למועד הקמת החברה. כפי שצוין כבר לעיל, הכיסוי הרטרואקטיבי מכסה את המבוטח על תקופה שקדמה לתאריך תחילת פוליסת הביטוח (להוציא אירועים שהיו ידועים כבר בעת רכישת הפוליסה).

מהם השינויים שחלו בתחום?

במסגרת השינויים בתחום, חברות ביטוח רבות ביטלו את הכיסוי הרטרואקטיבי וקבעו כי הכיסוי תקף אך ורק מ"יום תחילת הביטוח". במילים אחרות, המבוטח יהיה מכוסה אך ורק עבור אירועים ומחדלים שחלו לאחר רכישת הביטוח. בכדי לא להיות חשופים במהלך התקופה ה"ריקה" שבין הביטוחים, על מנהלי התיקים לרכוש בנפרד פוליסה עבור "תקופת גילוי" (Discovery period). תקופת הגילוי היא למעשה התקופה הרטרואקטיבית, שקדמה למועד תחילת הביטוח, עבורה המבוטח יקבל כיסוי רטרואקטיבי. זהו כיסוי ביטוחי לתקופה נוספת לזו הנקובה בביטוח המקורי, ובמסגרתו הכיסוי חל על מקרים חדשים בלבד (שלא היו ידועים למבוטח לפני סיום הביטוח הקודם).

חברות ביטוח רבות מציעות נוסחים שונים לביטוח "תקופת הגילוי" ולכן מומלץ להכיר היטב את טיבו של הניסוח ואת הפרטים הקטנים שבו. לדוגמא, פוליסות מסוימות מגדירות תקופת גילוי של כ- 12 חודשים, בעוד חברות אחרות מתאימות את עצמן לתקופת ההתיישנות על תביעות ומגדירות תקופת גילוי של כ- 7 שנים.

חשוב לציין שרכישת ביטוח "תקופת גילוי" הינו בגדר חובה. זאת על פי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון ביטוח עצמי) לשנת התש"ס-2000. תקנות אלו מגדירות שיועץ או משווק השקעות ו/או מנהלי תיקים מחוייבים להחזיק בביטוח אחריות מקצועית "באופן שיכסה תביעות בשל אירועים שאירעו בתקופת הפוליסה גם אם הוגשו בתוך שנה מתום תקופת הפוליסה". המשמעות היא שישנו חיוב, ע"פ חוק, לרכוש ביטוח שיכסה את המבוטח רטרואקטיבית ולתקופות עתידיות שחלות בין הביטוחים.
יש לקחת בחשבון שאע"פ שהתקנות מחייבות את מנהלי התיקים לרכוש ביטוח עבור תקופת גילוי של "לא פחות מ- 12 חודשים", מומלץ מאוד לבחון את הסיכונים החלים על המבוטח במשך תקופות הגילוי ולרכוש ביטוח "תקופת הגילוי" המתאימה ביותר.

בין המרכיבים השונים בהם חל שינוי עומד גם נושא "ההשתתפות העצמית". על פי התקנות, כאשר ההשתתפות העצמית עולה על הסכום המקסימאלי הנקוב בתקנות עצמן, על המבוטח להפקיד ערבות בנקאית לטובת הלקוחות. מטרתה של ערבות זו היא לכסות על הפער הקיים בין ההשתתפות העצמית המקסימאלית הנקובה בתקנות, לבין ההשתתפות המקסימאלית המצויינת בפוליסת הביטוח.

לסיכום

ההרעה במצב השוק ההון העולמי והארצי מאלצים את המבוטחים להתמודד עם בעיות חדשות ולמצוא פתרונות יצירתיים לנושא ביטוח האחריות המקצועית באופן שיאפשר את המשך ניהולו התקין של העסק.
כל אלו מחייבים כל מנהל תיקים, יועץ השקעות או מנכ"ל מוסד פיננסי, להיות מודע לשינויים בתחום ביטוח האחריות המקצועית למוסדות פיננסים ולוודא כי הפוליסה הקיימת היא המתאימה והמשתלמת ביותר עבור הפעילות העסקית.

 

האם פוליסת הביטוח שבחרת מתאימה לפעילות העסקית שלך?

 


ניליביט סוכנות לביטוח (1990) בע"מ רח' ראול ולנברג 2, רמת החייל, ת"א טלפון: 03-7711111, פקס: 03-7711110,  מייל: nilibit@nilibit.co.il

שיווק באינטרנט - ברזילי מור


ניליביט סוכנות לביטוח (1990) בע"מ רח' ראול ולנברג 2, רמת החייל, ת"א טלפון: 03-7711111, פקס: 03-7711110,  מייל: nilibit@nilibit.co.il

שיווק באינטרנט - ברזילי מור