התקשרו: 03-7711111
ביטוח אש מורחב

ביטוח אש מורחב

הסיכון הכרוך בקרות נזק לרכוש העסק או למבנה העסק

פוליסת ביטוח אש מורחב

חלק מסיכוני העסק הינו הסיכון הכרוך בקרות נזק לרכוש העסק או למבנה העסק.

פוליסת אש מורחב מכסה נזקי נזקי אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה ונזקי טבע, פרעות, שביתות, נזק בזדון, נזקי נוזלים וכן נזקי פריצה.

ביטוח אבדן תוצאתי (אובדן הוצאות קבועות וכן רווח לפני מס או אובדן הכנסות – בהתאם לצורך) מכסה נזק הנגרם בשל אובדן או נזק למבנה המבוטח ו/או לתכולתו כתוצאה מהסיכונים המבוטחים עפ”י פוליסת האש, למעט פריצה, בהתאם לתקופת שיפוי מוסכמת.