התקשרו: 03-7711111
ביטוח זירות סוחר | ביטוח פורקס

ביטוח זירות סוחר | ביטוח פורקס

תקנות ניירות ערך מחייבות את זירת המסחר לערוך ביטוח פורקס בהיקף כיסוי ובתחומי כיסוי בהתאם לרמת הסיכון המגולמת בפעילות זירת המסחר

רגולציה בתחום פעילות זירות המסחר

ביום 3 באוגוסט 2014 אישרה ועדת הכספים בכנסת את תקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי), התשע”ד-2014. (להלן: “התקנות”)
התקנות פורסמו ביום 26 לנובמבר 2014 ומועד תחילתן 26 למאי 2015 ( שישה חודשים מיום פרסומן).
התקנות מעמידות מנגנוני בקרה שנועדו לפקח ולהסדיר את פעילות זירות הפורקס.

זירת הפורקס הינה פלטפורמה למסחר במסגרתה נרכש / נמכר מכשיר פיננסי מלקוחות הזירה, לחשבונה העצמי של הזירה.

ההשקעה בזירות מסחר כרוכה בסיכונים רבים ומשתנים ויכולה להניב תשואות גבוהות או למחוק לחלוטין את ההשקעה.
לאור הסיכון הקיים ב”מחיקת” ההשקעה ולאור ניגודים העניינים האפשריים בין זירת המסחר לבין המשקיע, חוקק הרגולטור את התקנות דנן.

התקנות מסדירות, בין היתר, את התנאים בהם על הזירות לעמוד כדי לקבל רישיון זירה, את רמת המינוף המותרת לפי חלוקה לרמות סיכון שונות של נכסים, טיפול בניגודי עניינים, קביעת בקרות והתאמות של נכסי הלקוחות, חובות דיווח שיש למסור ללקוחות טרם התקשרותו עם הזירה ובמהלכה ועוד.

כמו כן, התקנות מחייבות את זירת המסחר לערוך ביטוח בהיקף כיסוי ובתחומי כיסוי בהתאם לרמת הסיכון המגולמת בפעילות זירת המסחר.

זירת המסחר צריכה לאשר את תחומי הכיסוי והיקף הביטוח אחת לשנה, לאחר דיון בדירקטוריון וקבלת חוות דעת בכתב מיועץ ביטוח.

עפ”י הנחיות הרשות יועץ הביטוח אשר מגיש את חוות דעתו צריך להיות חיצוני לחברה ואובייקטיבי ועל כן, אינו יכול להיות יועץ ביטוח פנימי של המבטח.

מעוניין לקבל מידע נוסף בקשר לביטוח פעילות הפורקס?
נשמח לסייע