התקשרו: 03-7711111
ביטוח חבויות

ביטוח חבויות

מנהל מוגן הוא מנהל מצליח

מהו ביטוח חבויות?

על פי חוק, חייב המבטח “לשפות בגין חבות כספית שהמבוטח עשוי להיות חייב בה לצד שלישי”. לשם כך נועד ביטוח החבויות, לכסות בפני נזקים שהינם תוצאה של מעשה או מחדל רשלניים של המבוטח.

כיסוי הפוליסה

הביטוחים הבסיסיים בתחום:
1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
2. ביטוח חבות מעבידים

מעבר לשני ביטוחים אלה קיימים ביטוחים נוספים, כמו: ביטוח אחריות מוצר – המכסה נזק עקב פגם במוצר של המבוטחים.

ביטוח אחריות מקצועית – המכסה מעשה מחדל רשלניים במהלך פעילותו המקצועית של המבוטח.

מפרט הביטוחים הבסיסיים בתחום:

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי

ביטוח זה מכסה על היבט התאונות ומוכר מאוד גם בשם ” ביטוח צד ג’ “. בהגדרה, ביטוח אחריות חוקית לצד שלישי מכסה על “אחריות המבוטח ע”פ דין בגין פגיעה או נזק פיזיים בלתי צפויים העלולים להיגרם לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף” במשך תקופת הביטוח. גם במקרה זה הביטוח מכסה את ההוצאות המשפטיות.

ביטוח אחריות מעבידים

מנהלים עשויים להיות חשופים לתביעות מצד עובדיהם בשל תאונות או מחלות שנגרמו להם במהלך עבודתם בשל רשלנותו של המעביד. ביטוח אחריות המעבידים מכסה על תביעות פוטנציאליות שכאלו וזאת בנוסף לפיצויים אשר המעביד צפוי לקבל מהביטוח הלאומי.