התקשרו: 03-7711111
אלטרנטיבות

אלטרנטיבות לביטוח דירקטורים

כבר שנים ארוכות שביטוח דירקטורים ונושאי משרה נחשב כחלק בסיסי ממעטפת הביטוח של חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה.

על מהות הכיסוי והחשיפות הרלוונטיות ניתן לקרוא בעמוד ביטוח דירקטורים.

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה ניכרת בתביעות כנגד תאגידים, נושאי משרה, וחברי דירקטוריון; לרבות תביעות נגזרות, תביעות ייצוגיות, הליכי חקירה מטעם הרשות לניירות ערך ועוד. כתוצאה מכך, המבטחים מקשיחים את תנאי החיתום, וזאת על ידי העלאה של הפרמיות, הגדלה של ההשתתפויות העצמיות, והטמעת שינויים בתמליל הכיסוי אשר מצמצמים את הכיסוי הביטוחי.

חמור מכך, חלק מן המבטחים יצאו מתוכניות ביטוחי הדירקטורים על פי מדיניות חיתום חדשה ולא יגישו כלל תנאים לחידוש הפוליסה.

המגמה הזו החריפה מאוד בקרב חתמי ביטוח הדירקטורים של שוק הביטוח בלונדון. שוק זה מבטח חברות ישראליות רבות, אשר מנועות מלערוך את הכיסוי באמצעות מבטח ישראלי בשל מגוון סיבות – תחום פעילותן, היקף הביטוח שהן רוכשות, מצב פיננסי מאתגר, היסטוריית תביעות וכיוצ”ב.

העלייה בפרמיות והקשחת התנאים הורגשו כבר במהלך שנת 2019, אך הוחמרו מאוד במהלך שנת 2020 על רקע משבר הקורונה שפקד את העולם ומשפיע באופן ישיר על הסיכונים המבוטחים תחת פוליסת דירקטורים ונושאי משרה.

מנכ”ל AIG בראיין דופרולט תאר את המצב באופן מדאיג –

 “We believe COVID-19 will be the single largest catastrophe loss the industry has ever seen”.

לאחרונה התפרסמו הודעות התפטרותם של שני חברי דירקטוריון חברת דלק בנסיבות חידוש פוליסת הדירקטורים ונושאי המשרה בתנאי כיסוי נחותים.

מחפשים אלטרנטיבות

בסיטואציה שבה העלות לרכישת פוליסת דירקטורים מרקיעה לשחקים, על רקע אתגרים פיננסיים העומדים ממילא בפני החברה, תחפש הנהלת החברה אלטרנטיבות לרכישת פוליסת הביטוח בעלויות מופחתות ובתנאים מקסימליים.

אין לנו פתרון קסם במצב השוק הקיים, אבל נוכל להציע מספר חלופות. בכל אחת מהן ויתור ופשרה, אך יתכן, כי בנסיבות שבה נמצאת החברה, היא תוכל למצוא אלטרנטיבה מועדפת ליישום.

אופציה נפוצה אחת, היא הקטנה של גבול האחריות הקבוע בפוליסה.
התוצאה אמנם תביא להקטנה יחסית של הפרמיה, אך בפועל, חברת הביטוח לא תוכל להוות עוגן במקרה של תביעות גדולות במיוחד.
באווירה המשפטית הפוקדת אותנו בימים אלו, קיימת חשיפה משמעותית לתביעות ייצוגיות ו/או נגזרות אשר כרוכות בסכומים גבוהים. מי שיבחר להקטין את גבולות האחריות יהיה מכוסה באופן חלקי בלבד על הסיכונים הגדולים המונחים לפתחו. מאידך, ניתן יהיה להבטיח את ההוצאות המשפטיות (או חלקן) הכרוכות בניהול ההליך ואולי אף להביא להדיפתו.

אופציה נוספת, היא להעלות באופן משמעותי את ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסה. בשונה מהאופציה הראשונה המוזכרת כאן, חברה אשר רוכשת פוליסה שבה קבועה השתתפות עצמית גבוהה במיוחד, תאלץ לממן רכיב משמעותי עיקרי של הוצאות ההגנה המשפטיות (או את רובן) הכרוכות בניהול התביעה ו/או ההליך המשפטי כנגד נושאי המשרה שלה. חברת הביטוח “תיכנס לתמונה” רק מעל לרף ההשתתפות עצמית.

אפשרות נוספת אשר רלוונטית לחברות הנמצאות בסיכון גבוה ומתקשות לקבל הצעה לחידוש היא לממש את סעיף תקופת גילוי
(DISCOVERY PERIOD / EXTENDED REPORTING PERIOD) הקיים בפוליסה המסתיימת לתקופה של שנה או שנתיים. סעיף זה, בד”כ מקנה למבוטח “חסר אופציות חידוש” אפשרות לרכישת כיסוי רטרואקטיבי על העבר עד למועד פקיעת הפוליסה. העלות למימוש סעיף תקופת הגילוי הינה בטווח של כ- 50% – 150% מהפרמיה השנתית של הפוליסה המסתיימת, תלוי בנוסח הסעיף הקיים בפוליסה.
במקביל לרכישת תקופת הגילוי יהיה על החברה למצוא כיסוי עבור הפעילות השוטפת החל מיום החידוש ואילך, ללא כיסוי רטרואקטיבי. סביר יהיה להניח, כי ההיתכנות למציאת פוליסה ללא כיסוי רטרואקטיבי גבוהה יותר מאשר כיסוי מלא.
היתרון הגדול במקרה של מימוש תקופת גילוי הוא, שתנאי הכיסוי הרלוונטיים לתביעה המוגשת תחת פוליסה זו יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה המסתיימת (השתתפויות עצמיות, תמליל נלווה, הרחבות וכו’). החיסרון הוא שאם נקנתה פוליסה חדשה ללא כיסוי רטרואקטיבי, אזי בתום תקופת הגילוי הקצרה שנרכשה, שהינה בד”כ שנה, לא יהיה לחברה יותר כיסוי רטרואקטיבי. לכן זה פתרון שנעשה במקרים קיצוניים מתוך שאיפה שבתוך שנה עד שנתיים ניתן יהיה לרכוש מחדש פוליסה המכילה כיסוי רטרואקטיבי מלא.

אלטרנטיבה אחרונה וקיצונית  מאוד, היא לוותר כליל על רכישת פרק SIDE B (שיפוי החברה) בפוליסה ולמעשה לבטח סיכוני SIDE A בלבד.
ודוק, בשונה מפוליסת נושאי משרה ודירקטורים רגילה, אשר מופעלת על פי רוב על בסיס פרק SIDE B המהווה מנגנון לשיפוי החברה בגין ההוצאות שהוציאה, הרי שבמקרה שבו אין ביכולת החברה לעמוד במנגנון התשלום, למשל במקרה של חדלות פירעון, יופעל מנגנון SIDE A במסגרתו תשלם חברת הביטוח לדירקטור את ההוצאה הנדרשת באופן ישיר, ללא השתתפות עצמית. אופציה זו חריגה מאוד למימוש משום שכאמור Side A  ו- Side B על פי רוב יערכו באופן משותף.

יובהר כי אין המדובר בפוליסת SIDE A DIC (difference in conditions) המוכרת כפוליסת מטריה, שכבת ביטוח נוספת הנערכת מעל לפוליסת נושאי משרה ומכילה כיסוי רחב יותר ומותנית בעצם קיומה של פוליסת הבסיס.

על מנת לגדר את הסיכון (הגדול) המונח לפתחם של הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה שבחרה באלטרנטיבה זו, תעניק החברה כתב שיפוי לפיצוי במקרה של תביעה או הליך משפטי.

ראוי לציין, כי כתב שיפוי מהווה אלטרנטיבה חלקית מאוד לביטוח וטומן בחובו סכנות הן לארגון והן לדירקטורים אישית, במיוחד במצבים שבהם עשויה להתעורר מחלוקת בין החברה לבין הדירקטור שמצפה להיפרע על בסיס כתב השיפוי. זאת ועוד, המימוש של כתב השיפוי תלוי לחלוטין ביכולת הכלכלית והמשפטית של החברה לעשות זאת.

בעיה נוספת בכתב השיפוי היא כי בשונה מפוליסת ביטוח, בה הכיסויים והמחויבויות מפורטים באופן מפורש לפי תנאי הפוליסה וכמקובל בענף הביטוח, כאן אין נוסח אחיד ומוסכם של כתב כיסוי, ולא מן הנמנע שיש לא מעט תרחישים שכתב שיפוי כזה אינו מכסה את הדירקטור.

ניליביט חברה לקבוצת howden ישראל

אנחנו שמחים לעדכנך כי חברתנו – ניליביט סוכנות לביטוח (1990) בע”מ וחברת הבת שלה ניליביט חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח כללי (2017) בע”מ (“ניליביט”) חתמו על הסכם עם שתי חברות בבעלות מלאה של קבוצת האודן סוכנות לביטוח (2002) בע”מ (“קבוצת האודן ישראל”), לפיו רכשה קבוצת האודן ישראל את כלל פעילות האלמנטרי והכללי של ניליביט. הן המנהלים, עודד לוסקי ויואב רן, והן עובדיה המסורים, ימשיכו לנהל את הפעילות של ניליביט במסגרת קבוצת האודן ישראל. howden הינה אחת מקבוצות הביטוח המובילות בעולם ומעסיקה למעלה מ-9,000 עובדים בלמעלה מ-60 מדינות. הקבוצה נחשבת לאחד מהברוקרים הבינלאומיים המובילים בעולם.
המהלך מייצר יתרונות רבים ללקוחות ניליביט, ומגוון אפשרויות ביטוחיות רבות, המבוססות על היכולות והקשרים הענפים של קבוצת howden בארץ ובעולם. בתקופה זו, כאשר שוק הביטוח חווה אתגרים בתחומים רבים, חיבור זה מאפשר לנו להציע סט כלים רחב מתמיד אשר יאפשר לך להמשיך ולקבל פתרונות ביטוחיים איכותיים ושירות עילאי.

אנחנו משוכנעים כי חיבור זה יאפשר לך, לקבל את הטוב מכל העולמות. יחס חם, אישי וקרוב כפי שהכרת עד כה בשילוב יכולות אדירות בביטוח מול מבטחים.