התקשרו: 03-7711111
ביטוח אחריות מקצועית ליועצי השקעות

ביטוח אחריות מקצועית ליועצי השקעות/משווקי השקעות

ריכזנו עבורכם מידע חיוני עבור יועצי ומשווקי השקעות בישראל

יועצי השקעות, ומשווקי השקעות מחויבים עפ”י תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח), התש”ס-2000 בעריכת ביטוח לכיסוי חבותם בשל מעשה או מחדל רשלני כלפי לקוח.

הכיסוי הנדרש נערך באמצעות פוליסת אחריות מקצועית אשר מעניקה ביטוח ליועץ השקעות / משווק ההשקעות  ע”י החזר הוצאות עבור הגנה משפטית ו/או מפני תביעה של צד שלישי כנגדו (כגון לקוח) בגין הפרה של חובה מקצועית, טעות, רשלנות, מחדל וכיוצ”ב.

היקף הביטוח הקבוע בתקנות צמוד למדד ומתעדכן מידי שנה. ניתן למצוא עדכון של ההון העצמי והביטוח באתר הרשות לניירות ערך

כמו כן, בהתאם לתקנות, יועץ השקעות או משווק השקעות יפקיד בטוחה בגובה ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסה. לעניין זה, בטוחה הינה ערבות בנקאית, פיקדון או פיקדון ניירות ערך למשמרת.

מעבר לכך, קיימים יועצי השקעות אשר עוסקים במקביל גם ביעוץ פנסיוני. כל אחד מתחומי ההתמחות מצריך קיומו של רישיון נפרד. בנוסף, כידוע, גם תחום הייעוץ הפנסיוני מחייב עריכת פוליסה מתאימה.

לניליביט פתרונות ביטוח המאפשרים עריכת פוליסה מאוחדת לכל הפעילויות ביחד, דבר אשר חוסך באופן משמעותי בעלויות הכוללות.

בשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים בסמכויות החיתום של חברות הביטוח העוסקות בתחום זה, והדבר גרם להרעה בתנאי הכיסוי המוענקים בפוליסה ובכלל זה לגידול בסכומי ההשתתפויות העצמיות ובפרמיות המשולמות.

לניליביט הסדרי ביטוח קולקטיביים עבור יועצי ומשווקי השקעות עם התנאים המיטביים הקיימים בשוק הביטוח.

מעבר לתנאים המסחריים יש לוודא כי הכיסוי מתאים לדרישות הרגולטוריות והאם התמליל הנלווה לפוליסה אושר ע”י הרשות לניירות ערך בהקשר זה.

אנו מזמינים אתכם ליצור קשר עמנו לצורך קבלת הצעה לביטוח אחריות מקצועית התואמת את דרישות הרגולציה הרלוונטיות בתנאי השוק האולטימטיביים.