התקשרו: 03-7711111

מערך הניכויים לשנת המס 2019 לפי השינוי במדד המחירים

הנושא הסכום הערות
שווי 1 נקודת זיכוי ממס 218 ₪ לשנה – 2,616 ₪
תקרת המשכורת להפקדה למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, שאינה חייבת במס בידי העובד במועד ההפקדה 34,000 ₪ הפקדה חודשית 2,833 ₪
לחודש
תקרת “קצבה מזכה” חודשית לפי סעיף 9א שבגינה מגיע פטור ממס 8,480 ₪ פטור ממס בשיעור 49.0% מגיע רק ב”גיל פרישה” או למי שפרש מחמת נכות רפואית צמיתה בשיעור 75% לפחות
תקרת מענק עקב פרישה פטורה ממס לכל שנת עבודה 12,380 ₪ מוענק פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה. התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם יחד
תקרת מענק עקב מוות פטורה ממס לכל שנת עבודה 24,770 ₪ מוענק פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה. התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם יחד
תקרת “הכנסה מזכה” לגבי הכנסה ממשכורת לפי סעיף 47 ו- 45א 8,800 ₪ לשנה – 105,600 ₪
לעמית שאינו מוטב
ההכנסה המרבית שבגינה מגיע ניכוי וזיכוי ממס לפי סעיפים 47 ו- 45א 17,600 ₪ לשנה – 211,200 ₪
לעמית מוטב
הכנסה מרבית לסעיף 47 22,000 ₪ לשנה – 264,000 ₪
מי ששכרו המבוטח על-ידי המעסיק עולה על הכנסה זו אינו זכאי לניכוי סעיף 47
(8,800*2.5)
המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות לשכירים פטורה ממס 15,712 ₪ התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס
לשנה – 188,544 ₪
תקרת “הכנסה קובעת” של יחיד לגבי הפקדה בקרן השתלמות לעצמאים 264,000 ₪ התקרה משמשת לקביעת הניכוי לפי סעיף 17(5א)
תקרת “הפקדה מוטבת” בקרן השתלמות לעצמאים 18,480 ₪ התקרה שבגינה הרווחים פטורים ממס.
מומלץ להפקיד את מלוא הסכום, ללא קשר לגובה הניכוי לפי סעיף 17(5א)
שכר מינימום לחודש לצורך משיכה פטורה ממס מקופת גמל לתגמולים/לקצבה 5,300 ₪
ההוצאה שמותרת לחברה בשל הפקדה למרכיב פיצויים בשל “חבר בעל שליטה” 1,032 ₪ לשנה – 12,380 ₪
“השכר הממוצע במשק”- 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק לעניין סעיף 3(ה)3 25,683 ₪ התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקופת גמל לקצבה פטורה ממס
שכר ממוצע במשק: 10,273.2 ₪ (10,273.2*2.5) לשנה – 308,196 ₪
סכום צבירה מזערי למשיכה בפטור בגיל 67 93,748 ₪
סכום קצבה מזערי המאפשר משיכת היוון קצבה 4,512 ₪
תקרת הפקדה לקרן פנסיה חדשה 4,212 ₪ אם משלמים 22.83% ניתן לבטח עד שכר של 18,449 ₪
אם משלמים 21.83% ניתן לבטח עד שכר של 19,294 ₪
אם משלמים 20.83% ניתן לבטח עד שכר של 20,220 ₪
אם משלמים 19.50% ניתן לבטח עד שכר של 21,600 ₪
אם משלמים 18.50% ניתן לבטח עד שכר של 22,767 ₪

מדרגות המס לשנת 2019 בשל “יגיעה אישית”

הכנסה חודשית (₪) שיעור המס הכנסה שנתית (₪) שיעור המס2
עד 6,310 10% עד 75,720 10%
מ- 6,311 עד 9,050 14% מ- 75,721 עד 108,600 14%
מ- 9,051 עד 14,530 20% מ- 108,601 עד 174,360 20%
מ- 14,531 עד 20,200 31% מ- 174,361 עד 242,400 31%
מ- 20,201 עד 42,030 35% מ- 242,401 עד 504,360 35%
מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47%
מס נוסף מעל 54,130 3% מס נוסף מעל 649,560 3%